Klachtenregeling

Klachtenprocedure ReliŽf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Een klacht wordt bij de directie van Reliëf mondeling of schriftelijk gedaan.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dat wil zeggen dat alleen de klager, de directie en office manager en eventueel de betrokken docent of coach op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de klacht. Voor de betrokken docent of coach geldt in dezen de geheimhoudingsplicht, zoals die in de functiebeschrijving is vastgelegd.
Als het de directie zelf betreft, neemt de klager contact op met de voorzitter van het bestuur van Reliëf.
De directie zal in het geval van een mondeling gemelde klacht de klager verzoeken de klacht schriftelijk te omschrijven en aan de directie toe te zenden.
De directie past hoor en wederhoor toe bij klager en de betreffende docent of coach.
Na hoor en wederhoor geeft de directie de klager schriftelijk antwoord op de klacht. Desgewenst licht de directeur het antwoord mondeling toe.
De klacht zal worden ingeschreven in een door Reliëf gehanteerde administratie.
De klacht zal met uitkomst in de administratie worden bewaard voor de duur van 1 jaar na beantwoording. Dit deel van de administratie is alleen toegankelijk voor de directie en de office manager.
Is de klacht tot ontevredenheid van de klant of Reliëf afgehandeld, dan kan de klager of Reliëf de klacht voorleggen aan een onafhankelijke derde, in dit geval de heer Bert Noteboom. Dit zal altijd schriftelijk geschieden.
Het oordeel van deze klachtenfunctionaris zal schriftelijk worden afgehandeld en is bindend voor beide partijen.
Er is een vertrouwenspersoon binnen Reliëf omtrent klachten van seksuele aard. Dit is mevrouw C. Muchall, (Muchall Interim en Advies)

Termijnen
Een klacht moet uiterlijk 4 weken na het voorval mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de directie van Reliëf.
De klacht dient te worden afgehandeld binnen 1 week na het indienen ervan. Is meer tijd nodig, zal dit altijd binnen 1 week na indienen van de klacht schriftelijk worden gemeld aan de klager.
Indien voor de beoordeling van de klacht een klachtenfunctionaris nodig is, zal de klacht binnen 4 weken na indienen bij de klachtenfunctionaris schriftelijk worden beantwoord. Binnen 1 week na dit schriftelijke antwoord, zullen eventuele consequenties door Reliëf worden afgehandeld.

Klachten aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris moeten schriftelijk worden ingediend. Het adres is: de heer ing. B. Noteboom, MCM, Schoolstraat 25, 3852 ZA Ermelo

Klachten of meldingen aan de vertrouwenspersoon kunnen (schriftelijk) worden gedaan aan mw. C. Muchall,M 06-51547326 Muchall Interim en Advies, Zonnebloemstraat 13, 2565 RN Den Haag

Opgesteld: 21 juli 2011 Vastgesteld: september 2011, gewijzigd 5-10-2016