Levensverhalen

Publicaties van ReliŽf die gaan over levensverhalen

Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking

9789044133882.jpg

Dominiek Lootens

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is sterk in beweging. Steeds meer mensen met een beperking verruilen de instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor worden zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en te integreren in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk mee als volwaardige burgers? Is er een luisterend oor voor hun verhaal? Blijft het, met alle goede bedoelingen, opnieuw bij ‘zorgen voor hen’ of ontstaat er ook een ‘leven met elkaar’?

Inclusief verhalend werken is bedoeld als oefenplaats, vrijplaats of ‘tussenruimte’ voor maatschappelijke integratie. Het is een plek waar projectpartners zichzelf kunnen uitdrukken en wederkerige relaties aangaan. Bij inclusief verhalend werken volstaat het niet om een levensboek te maken of een biografische paragraaf in te vullen. Mensen met een verstandelijke beperking nemen het narratief project en de sociale actie die erop volgt zelf mee in handen. Dit boek nodigt professionals en beleidsmakers uit om hun visie en hun praktijk rond levensverhalen te verbreden en te verdiepen. Het geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen Disability Studies en Inclusive Research. Het biedt concrete handvatten om zelf inclusief verhalend aan de slag te gaan.

U kunt het boek bestellen bij Reliëf: info@relief.nl.

ISBN: 9789044133882
Aantal Pagina's: 114
Prijs: € 19.00
Uitgever : Garant Uitgevers nv

 

Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal

Mijn leven in kleur

Auteurs: Paulien Matze, Wout Huizing en Yvonne Heygele
(Reliëf / Bohn, Staffleu van Loghum 2014)
129 pag. € 21,95

Een praktisch hulpmiddel om levensverhalen van oudere migranten uit alle windstreken te beluisteren of op te tekenen. Het biedt een schat aan materiaal om gesprekken met deze 'pioniers' van de eerste generatie migranten in Nederland te voeren. Gesprekken over hun komst naar Nederland, over oud worden in Nederland, over hun cultuur en belevenissen.

De ervaring leert dat vertellen over het eigen leven, erkenning krijgen voor de moeilijkheden die de migratie naar Nederland en het opbouwen van een nieuw leven met zich meebrachten, goed doet. Ook is het voor veel oudere migranten belangrijk hun geschiedenis, tradities en gebruiken aan het nageslacht over te dragen.

In gesprek met mensen met dementie

De kracht van persoonlijke verhalen

Auteurs: Marie-Elise van den Brandt-van Heek en Wout Huizing
(Reliëf / Bohn, Staffleu van Loghum 2014)
104 pag. en 46 gesprekskaarten in een doos € 41,90

Deze uitgave is een praktisch hulpmiddel om te communiceren met mensen met dementie. Dit is lang niet altijd eenvoudig. Het vraagt om inzicht en vaardigheden hoe dergelijke gesprekken te voeren en aan te sluiten bij de belevingswereld van iemand met dementie. Om het contact te stimuleren en om de persoon met dementie zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten, biedt deze uitgave:

  • Een handleiding met talloze praktische tips en handvatten
  • 45 Themakaarten met per onderwerp twee foto's die herinneringen oproepen bij jongere en oudere mensen met dementie.
  • Een aparte toelichting voor de begeleider van het gesprek met belevingsgerichte voorbeeldvragen.
  • Informatie over andere hulpmiddelen bij gesprekken.
  • Specifieke aandacht voor zorgmedewerkers hoe de verhalen van de mens met dementie in het zorgleefplan geïntegreerd kunnen worden.

 

Mijn leven in kaart

Mijn leven in kaart

Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal
 
Auteurs: Wout Huizing en Thijs Tromp
(Reliëf / Bohn, Staffleu van Loghum 2013)
69 pag. en 50 gesprekskaarten in een doos € 39,95

Mijn leven in kaart is een jarenlang beproefde methode die handvatten biedt aan zorgverleners, familieleden en vrijwilligers om met ouderen een levensboek te maken. Het doosje bevat een handleiding en 50 kaarten. Uitleg van de methode en achtergrondinformatie over het belang van levensverhalen staan beschreven in de handleiding. De gebruiker krijgt veel tips over het voeren van gesprekken en het schrijven en vormgeven van het levensboek. Daarnaast biedt deze methode 50 prachtig geillustreerde themakaarten met(voorbeeld-)vragen over vijf verschillende levensthema's. Deze tweede herziene uitgave bevat veel feedback van gebruikers en meer tips en achtergrondinformatie. Op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek is de theorie over het belang van levensverhalen verder uitgewerkt. 

 

Het verleden als uitdagingHet verleden als uitdaging

auteur: Thijs Tromp
(Boekencentrum 2011)
291 pag. € 25,90

Een actuele studie naar de effecten van het maken van levensboeken op zingeving bij ouderen en een pleidooi om life review in te zetten in de ouderenzorg.

In de ouderenzorg krijgt het terugkijken op het geleefde leven een steeds grotere plaats. Deze dissertatie onderzoekt welke effecten het ophalen van autobiografische herinneringen heeft op de manier waarop ouderen in levensverhalen de betekenis van hun levensloop verwoorden. Het boek bevat een beschrijving van de opkomst en verspreiding van life review en een doordenking van de relatie tussen ouderdom, zingeving en het levensverhaal. Een theoretisch model van de verhalende constructie van zin biedt het kader voor de analyse van 129 levensverhalen. Het boek sluit af met een theologische duiding en concrete aanbevelingen om life review op een adequate manier in te zetten in de zorg voor ouderen.

 

Sprekende handenSprekende handen

auteurs: Paula Irik en Irene Maijer-Kruijssen
(Bohn Stafleu van Loghum 2010)
157 pag. met DVD € 35,-

'Sprekende handen' is een uniek werkboek met een methodiek voor ontmoetingsgroepen met en voor dementerende mensen, wonend op psychogeriatrische afdelingen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. De methodiek is in de praktijk ontwikkeld en sluit aan bij die stromingen in de ouderenzorg die de beleving van oude mensen zelf, en de aandacht voor hun eigen levensverhaal centraal stellen. Dat blijkt zeer goed te werken.

Eerst geven de auteurs informatie over de methodiek en over hun samenwerking als muziektherapeut en geestelijk verzorger. Vervolgens worden 46 uitgewerkte programma's voor groepsbijeenkomsten beschreven, die als kapstok dienen voor de bijeenkomsten. Als thema voor deze programma's is gekozen: 'Sprekende handen', waarbij de handen de levensverhalen van ouderen symboliseren.
De ontmoetingsgroepen hebben een vaste structuur. In een groep van vijf tot zeven deelnemers ontmoeten bewoners elkaar wekelijks om de tafel in een voor hen vertr
ouwde omgeving. De bijeenkomst duurt maximaal een uur en kent iedere week hetzelfde draaiboek, dat in dit boek precies beschreven wordt.
Dit werkboek bevat een dvd, met filmfragmenten van bijeenkomsten van ontmoetingsgroepen, die de tekst nader illustreren. In het boek zijn verwijzingen opgenomen naar deze filmfragmenten.
'Sprekende handen' is bedoeld voor geestelijk verzorgers, muziektherapeuten en professionals werkzaam in de ouderenzorg zoals verzorgenden, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders. Ook familieleden en vrienden van dementerende ouderen kunnen baat hebben bij dit werkboek.