Missie en visie

ReliŽf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, bevordert menslievende zorg in Nederland.

Missie

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, bevordert menslievende zorg in Nederland.

Onze inspiratie

Liefde voor God en liefde voor de medemens gaan hand in hand. Dat wij geliefde mensen zijn dringt ons om met zorg om te zien naar elkaar. De Geest van liefde brengt al eeuwenlang mensen in beweging om er te zijn voor hun medemens. Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, weet zich verbonden aan deze christelijk beweging van caritas en naastenliefde. De leden van de vereniging, die hun wortels hebben in de protestants christelijke en de Rooms Katholieke traditie, zetten zich ervoor in, om samen met alle mensen van goede wil, menslievende zorg in Nederland te bevorderen - voor alle mensen, en voor de minsten allermeest.

Menslievende zorg

Wat verstaan we onder menslievende zorg?

Menslievende zorg is erop gericht om mensen die hulp nodig hebben zo bij te staan dat zij zich bevestigd voelen in hun waardigheid – dat ze gezien worden, meetellen en van betekenis zijn.

Centraal in menslievende zorg staat de relatie tussen de zorgontvanger en de zorgverlener.

Goede zorg is afgestemd op wat van betekenis is voor wie zorg ontvangt. Zorgverleners moeten zich daarom met aandacht kunnen richten op de persoon aan wie ze zorg verlenen en op wat voor hem of haar van belang is. Betekenisgeving vormt daarmee het hart van de zorg. Een menslievende attitude begint bij respectvolle aandacht voor de zorgontvanger met zijn of haar eigen verhaal.

Zorgverleners moeten de ruimte hebben om vanuit hun bezieling, met hun ervaringskennis en deskundigheid de zorg zo vorm te geven dat die aansluit bij wat voor de zorgvrager van betekenis is. Omdat zorgverleners gekozen hebben voor het zorgberoep, vanuit de overtuiging om iets voor anderen te willen betekenen, weten zij doorgaans uitstekend wat zorg tot goede zorg maakt. Ze huldigen de kernwaarden van zorgverlening: liefde, respect, aandacht, verantwoordelijkheid en de intrinsieke waarde van menselijke contact.

Zorgen voor elkaar vindt eerst en vooral plaats binnen gewone, dat wil zeggen niet professionele, menselijke relaties. Waar dit niet meer lukt komen professionele zorgverleners in beeld. Menslievende zorg vindt haar bron in deze ‘gewone’ vormen van zorg. Zorgprofessionals die werken vanuit een menslievende visie werken daarom altijd samen met de bestaande netwerken, respecteren de verantwoordelijkheid van mensen onder elkaar en ondersteunen zo goed mogelijk wat er al is aan zorg.

De meest kwetsbare mensen in onze samenleving hebben een bijzondere plaats in menslievende zorg.

Menslievende zorg komt tot bloei als de zorgorganisatie de zorgrelatie centraal stelt; als de organisatie zo is ingericht dat er ruimte komt voor de bezieling en het werken vanuit waarden van zorgverleners. Zo komt de samenwerking met de zorgontvanger en zijn of haar netwerk tot bloei. Dat vraagt om:

- een aansprekende visie op menslievende zorg met bijbehorende kernwaarden;

- moreel leiderschap;

- handelingsruimte voor bezielde professionals om vanuit waarden te kunnen werken en van elkaar kunnen leren;

- een structuur waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden gelegd;

- een cultuur die gevoelig is voor persoonlijke verhalen;

- een zorggemeenschap die gericht is op samenwerking met zorgontvangers en zijn of haar netwerk;

- een open relatie met de samenleving, overheden en andere zorgaanbieders;

- kwaliteitszorg die uitgaat van wat er in de primaire zorgrelaties gebeurt en hoe de direct betrokken dat waarderen.

Kernwaarden van Reliëf

Menslievend zorg verlenen kenmerkt zich door liefde, respect, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gezamenlijkheid. Deze kernwaarden zijn voor het werk van Reliëf leidend.