Publicaties bezieling in de zorg

Publicaties over bezieling in de zorg en menslievende zorg

dilemmas-in-kaart.jpg

Dilemma's in kaart

 auteur: Marije Stegenga

(Perspectief Uitgevers 2014)

Eerste druk € 32,50

'Dilemma's in kaart' is een methode aan de hand waarvan zorgverleners moreel beraad kunnen houden. Moreel beraad is het uitgelezen instrument om zorgverleners vanuit hun eigen morele intuïtie te leren reflecteren op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Met behulp van het moreel beraad leren zorgverleners met elkaar te spreken over wat ze goede zorg vinden en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het helpt hen om argumenten te formuleren voor dat wat hen raakt of benauwt. Bovendien helpt het om de zorg voor de cliënt te verbeteren en professioneel handelen te bevorderen.

Deze methode is speciaal ontwikkeld voor professionals in de zorg en hulpverlening die regelmatig moreel beraad willen houden. Zoals teamleiders, verpleegkundigen, (woon)begeleiders, managers, pastores, ergotherapeuten en artsen. Voor iedereen die zorg-verantwoordelijkheid draagt voor een ander, kan het voeren van moreel beraad een grote meerwaarde betekenen.

Basisboek ZorgethiekBasisboek Zorgethiek

Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen

auteur: Inge van Nistelrooij
(Reliëf / Abdij van Berne 2012)
Tweede druk 163 pag. € 24,50

Het Basisboek Zorgethiek staat stil bij het nadenken over wat goede zorg is in een concrete situatie voor deze persoon, op dit moment, in deze omstandigheid. Het boek sluit aan bij eigen ervaringen van de lezer, gaat in op het ontwikkelen van een zorgethische visie en geeft handvatten om deze vervolgens te borgen in de zorgpraktijk.
N.B.: Reliëf verzorgt ook scholing rond deze uitgave.

 

Wat bezielt je?

Wat bezielt je

redactie: Martien Pijnenburg en Carlo Leget
(Damon 2011)
112 pag. € 14,90

Bezield werken in de gezondheidszorg, en dat kunnen blijven doen. Wat is daarvoor nodig? Dit boek gaat op die vraag in. Wat is er nodig om bezieling te voeden en in stand te houden. Welke idealen maken zorg waardevol en zingevend? Wat betekent het om jezelf echt thuis te voelen in de zorg, jezelf kwijt te kunnen in dit werk? Wat kan het oude begrip ‘barmhartigheid' betekenen voor nu? Wat kunnen we leren van het feit dat het woord ‘professie' vanouds niet naar een beroep en een specifieke expertise verwijst, maar naar een belofte van toewijding? Valt er iets te leren van de tijd waarin onze gezondheidszorg sterk werd bezield door en - vooral wat de verpleging en verzorging betreft - gepraktiseerd werd vanuit een religieuze inspiratie?

Eenduidige oplossingen worden niet gegeven. In plaats daarvan beschrijft dit boek antwoorden uit de traditie van zorg, in het bijzonder de religieuze traditie, naast antwoorden die zorgverleners nu geven. Het resultaat is een palet aan perspectieven die de lezer uitdagen zelf en binnen de eigen werksituatie naar bronnen van bezieling te zoeken. Bezieling is immers geen zaak van persoonlijke gedrevenheid alleen, maar raakt het hart van de zorg zelf. 

NB: Deze publicatie is niet meer leverbaar

Menslievende zorg, management en kwaliteit

Menslievende zorg

redactie: Martien Pijnenburg, Carlo Leget en Bart Berden
(Damon 2010)
112 pag. € 14,90

Werken aan kwaliteit in de zorg kan op veel manieren. Voor sommigen speelt goed management hier een centrale rol. Anderen zijn ervan overtuigd dat kwaliteit in de zorg niet denkbaar is zonder hierbij menslievendheid, als het wezen van zorg en van het verlenen van zorg te betrekken. De discussie rond de verhouding tussen menslievendheid, kwaliteit en management is complex en wordt soms sterk gepolariseerd. Dat alle drie van belang zijn is evident. Hoe ze zich tot elkaar verhouden, is onderwerp van debat.

In deze bundel denkt een aantal wetenschappers en praktijkmensen na over deze verhouding. Sommigen vertrekken vanuit hun werk als manager, bestuurder of trainer; anderen vanuit de ethiek van de zorg of de filosofie. Simpele tegenstellingen worden steeds gemeden. Gezocht wordt naar de juiste verhouding tussen het inspelen op actuele ontwikkelingen en het vast houden van waar het in de zorg uiteindelijk om gaat: aandacht voor kwetsbare en gekwetste mensen.
De bijdragen in deze bundel zijn van Frans Vosman, Annelies van Heijst, Martien Pijnenburg, Ada Rebel, Harry van Irsel, Michel Jansen, Carlo Leget, Marije Stegenga en Aad Schouden. De bundel is verschenen naar aanleiding van de Prudentiaconferenties van 2008 en 2009.

NB: Deze publicatie is niet meer leverbaar. 

 

Zorgen doe je samenZorgen doe je samen

auteur: Inge van Nistelrooij
(Reliëf / Abdij van Berne, 2e druk 2013)
40 pag. € 13,-

Zorgen is een relatie aangaan, zorgen doe je samen. Het zorgproces speelt zich af tussen mensen. De een is hulpbehoevend, de ander is van harte bereid zorg te bieden. Wat gebeurt er tussen zorgvrager en zorgverlener? Hoe speelt het sociale netwerk van de zorgvrager een rol? In deze uitgave komen mensen aan het woord die vertellen over zorgrelaties. Over houden van mensen die je verzorgt. Over de ontroerende trouw van partners voor elkaar, ook al is er al lang geen echt contact meer mogelijk. Over rouw bij professionele zorgverleners, als een cliënt, bewoner of patiënt overlijdt.
De auteur kiest bewust voor een visie op zorg die start bij de relaties tussen mensen, niet bij de techniek en de handelingen. Daarmee neemt de auteur stelling in het actuele debat over wat 'goede zorg' is.

NB: Deze publicatie is niet meer leverbaar.

 

Minder hard - meer hart!Minder hard-meer hart

Zorgethiek en management: een werkzame combinatie 

auteurs: Annelies van Heijst en Andries Baart
(Reliëf 2006)
80 pag. € 10,-  UITVERKOCHT

"Het hart wordt uit de professie gesneden." "Het sturen op resultaat is doorgeschoten." Reliëf vindt dat het anders kan. De essentie van zorg is het bijstaan van mensen die hulp nodig hebben. Het draait om een zorgrelatie, gekenmerkt door aandacht, vertrouwen en menslievendheid. Die waarden zijn niet ouderwets, maar passen bij de aard van zorg. Het jaarcongres van 2005 was daarom gewijd aan de vraag naar de essentie van zorg. Deze publicatie is een samenvatting van de hoofdpunten.

Download hier de omslag en de inhoud van deze uitgave.

 

Goede Zorg 

Christelijk geïnspireerde ethiek van geval tot geval

auteurs: Theo Boer en Dick Mul
(Buijten & Schipperheijn 2012)
Lindeboomreeks nr. 18, 144 pag. € 14,95

In de gezondheidszorg komen ethische vragen vrijwel dagelijks op je af. Antwoord geven vanuit je christelijke achtergrond is niet altijd gemakkelijk.
De bundel is opgebouwd uit beschrijvingen van praktijksituaties, voorzien van kort commentaar. Er komen tientallen onderwerpen aan de orde die ons vroeg of laat allen raken, bij onszelf, bij familie of in de kennissenkring.
Denk aan de waarde van het embryo, behandeling van kinderen met ernstige handicaps, dure behandelingen bij oudere patiënten, orgaandonatie, patiënt of consument, levenseindebeslissingen bij wilsonbekwamen, euthanasie bij kanker, de patiënt die 'het' niet wil weten, enz.
Principieel en praktisch. Voor de doordenkers zijn enkele korte achtergrondhoofdstukken toegevoegd. Het boekje is bedoeld als steun voor werkers in de gezondheidszorg, maar ook voor belangstellenden daarbuiten.

 

 

Met zorg verbonden

Met zorg verbonden

Een filosofische studie naar de zindimensie van verpleegkundige zorgverlening

 

auteur: Bart Cusveller
(Buijten & Schipperheijn 2004)
Lindeboomreeks nr. 14, 239 pag. € 19,90

In dit boek onderzoekt de auteur, zelf verpleegkundige en filosoof, de betekenis van zorg voor ons menselijk bestaan. In praktijk, theorie en beleid constateert hij dat men het vaak moeilijk vindt om de zin van zorg ter sprake te brengen. Dat brengt de kans met zich mee dat de zorgverlening niet aansluit op datgene waar het uiteindelijk om gaat: zorg voor medemensen in onderlinge verbondenheid van geven en ontvangen.

 

 

Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen 

redactie: Bart Cusveller, Nelleke de Ridder-Sneep en Henk Jochemsen
(Buijten & Schipperheijn 2003, geactualiseerde 2e druk)
Lindeboomreeks nr. 13, 222 pag. € 17,50
 

In dit boek worden actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg op een rij gezet. Het boek laat zien dat het christelijk geloof relevante denk- en handelwijzen biedt voor een verantwoord gebruik en ontwikkelingen van voorzieningen in de gezondheidszorg.

 


Volwaardige verpleging 

Morele beroepsverantwoordelijkheid in de zorgverlening

redactie: Bart Cusveller
(Buijten & Schipperheijn 1999)
Lindeboomreeks nr. 11, 175 pag. € 14,50

Zorgverleners kunnen in de praktijk voor lastige dilemma's komen te staan. Mogen zij medewerking weigeren aan verrichtingen als euthanasie en abortus? Hoe moeten zij staan tegenover seksualiteit tussen patiënten of bewoners? Dit boek gaat met name in op knelpunten die zorgverleners vanuit hun geloofsovertuiging als confronterend kunnen ervaren. De schrijvers stellen daarbij centraal waar het in de zorgverlening om draait: het bevorderen van het welzijn van patiënten ‘als in zichzelf waardevol'. Door daar het accent te leggen kunnen zorgverleners komen tot volwaardige verpleging.


Zorg dragen 

Naar een christelijke visie op zorg

redactie: Bart Cusveller
(Buijten & Schipperheijn 1996)
Lindeboomreeks nr. 8, 104 pag. € 10,85

Wat kan zorg betekenen in een tijd waarin zorg uiteenvalt in 'functionele eenheden' die door 'consumenten' kunnen worden 'ingekocht'? Wat mogen patiënten en zorgverleners van elkaar verwachten? In dit boek wordt een visie op zorg ontwikkeld, die niet alleen betrekking heeft op medische zorg, maar ook op aanverwante onderwerpen, zoals patiëntenperspectief, verpleegkundige zorgverlening, organisatie van de zorg en onderwijs in de zorg.