Zingeving

Publicaties van ReliŽf die gaan over zingeving in de zorg.

Bezielde jaren

Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers

Janke Jeltsje van Dijk, Trijntje Scheeres-Feitsma en Marcelle Mulder

Perspectief Uitgevers, 2016

Dit boek nodigt met name geestelijk verzorgers en welzijnsmedewerkers uit om hun kennis, ervaring en creativiteit te bundelen en zo te komen tot themamaanden/weken gevuld met zingevingsactiviteiten voor en met ouderen, hun familieleden en vrijwilligers. Om samen met hen creatief, ontspannen en met behulp van de vele suggesties en bronnen uit dit boek (voor de sfeertafel, voorbeeld-gespreksvragen, verhalen, film- en muziektips, de natuur) aandacht te besteden aan datgene wat het leven de moeite waard maakt. Het boek biedt twaalf uitgewerkte thema’s voor zingevingsactiviteiten. Daarnaast bevat het een praktische werkhandleiding en een handreiking om ervoor te zorgen dat deze activiteiten een vaste plaats in de organisatie krijgen. Reliëf stafmedewerker Trijntje Scheeres schreef dit boek samen met welzijnsmedewerker Janke Jeltsje van Dijk en geestelijk verzorger Marcelle Mulder.

Het boek is óók bedoeld voor woonassistenten, verzorgenden, vrijwilligers, familie en vrienden van ouderen. Het kan worden gebruikt in de volle breedte van de ouderenzorg, zoals wijksteunpunten, dagbesteding, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, woonzorgcentra.

De publicatie is te bestellen via het bureau voor €29,50 (excl. verzendkosten). Klik HIER om een e-mail te sturen.

 

Met ouderen in gesprek over levensvragen

Verzorgenden in de ouderenzorg merken regelmatig dat ouderen zich vragen stellen over de zin van hun leven. De meeste verzorgenden vinden het niet gemakkelijk om ondersteunend in te gaan op dergelijke levensvragen.
Deze publicatie bevat tien lesbrieven over veelvoorkomende levensthema’s in de ouderenzorg. Ze biedt verzorgenden en hun teamleidsters handvatten om, al dan niet met een geestelijk verzorger, tijdens het teamoverleg te oefenen in het herkennen van en ingaan op levensvragen van cliënten.
De lesbrieven zijn voortgekomen uit de columns over levensthema’s die Marcelle Mulder gedurende zes jaar publiceerde in StingNieuws van Sting (Landelijke Beroepsvereniging Verzorging en Zorgprojecten) en in Cliënt en Raad/Zorg & Zeggenschap van LOC Zeggenschap in Zorg.
Marcelle Mulder (1959) is docente en humanistisch raadsvrouw. Ze is werkzaam als geestelijk verzorger bij de staf van Zorggroep Tellens (ouderenzorg) te Bolsward.
Trijntje Scheeres - Feitsma (1978) is stafmedewerker van Reliëf.

De publicatie is HIER te downloaden.

 

DVD Bezieling in de zorg

De DVD bevat de vier afleveringen Bezieling in de zorg. U maakt in deze aflevering kennis met vrouwelijke religieuzen, die letterlijk en figuurlijk aan de basis van ons huidig zorgsysteem hebben gestaan. Iede

re aflevering gaat over een ander type zorg: ziekenhuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. De religieuzen hebben inmiddels het stokje overgedragen aan zorgprofessionals. Beiden blijken één ding gemeen te hebben, ze spreken met bezieling en en toewijding over hun werk in de zorg. Een serie over menslievende zorg vroeger en nu.

Wilt u de DVD bestellen, klik HIER om een e-mail te sturen.

Kosten bedragen € 5,00 per DVD, plus plus verzendkosten.

 

Zin in zorg: gedichten en illustraties

"Wat ik kan doen is gordijnen ontsluiten de buitenwereld laten zien."

Omslag%20Zin%20in%20Zorg%20gedichtenbund

Dit zijn de laatste regels van ‘In zichzelf’, het gedicht dat de eerste prijs won van de gedichtenwedstrijd 2015 over het thema ‘zorg en zingeving’. Het is een van de 26 gedichten in deze bundel waarin de kernwaarden van de zorg treffend worden verwoord.

De gedichten gaan over ontmoetingen in de zorg: over afscheid en verlies, geluk en plezier. Ze zijn grappig, ontroerend en stemmen tot nadenken. Je kunt ze gebruiken tijdens vieringen of in gespreksgroepen, maar ook gewoon zelf lezen en overdenken.
De mooiste gedichten uit de inzendingen voor de Reliëf Zin in zorg gedichtenwedstrijd zijn aangevuld met werk van bekende auteurs, onder wie Jaap Zijlstra, Marinus van den Berg en verpleegpoëet Sander Ritman. In haar schitterende illustraties bij elk gedicht voegt Iris Boter een extra dimensie toe.
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, hoopt dat door deze gedichten & illustraties velen zullen inzien dat ‘zin in zorg’ aan de orde van de dag is, en van levensbelang.

Amsetrdam: Buijten & Schipperheijn 2015, € 8,50. Verkrijgbaarbij Reliëf en in de boekhandel. Klik HIER om een e-mail te sturen.

                                       

Werken aan mentaal welbevinden

Auteurs: Wout Huizing, Thijs Tromp, Gerdienke Ubels

(Actiz, 2010)

Gratis te downloaden; papieren versie € 9,80

Deze brochure bevat vijf artikelen over mentaal welbevinden, één van de domeinen van Verantwoorde Zorg. De artikelen zijn speciaal geschreven voor de praktijk van de ouderenzorg. Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen mentaal welbevinden als een wat 'ongrijpbaar' domein. En dus is het vaak een ondergeschoven kindje in de zorg.

Een startpunt om werk te maken van mentaal welbevinden, dat halen bestuurders en management uit deze brochure. Het gaat over identiteit en zinbeleving in de zorg, positie van geestelijke verzorging, kracht van levensverhalen, depressiepreventie en implementatie en organisatieontwikkeling.

De brochure is een initiatief van ActiZ, evenals Vilans, partner van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

Download per hoofdstuk (pdf)

Hoofdstuk 1 : Depressiepreventie: van meten naar verbeteren

Hoofdstuk 2 : Mentaal welbevinden: Sleutel tot integrale zorg

Hoofdstuk 3 : Geestelijke verzorging, wie doet wat?

Hoofdstuk 4 : Levensverhalen: de kracht van narratieve zorg

Hoofdstuk 5 : Implementatie en organisatie

Bestel de papieren brochure in de webwinkel van Vilans.

 

Een veilig huis

Verschillende vormen van vieringen voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen
 
Marja Doesburg
Uitgeverij Elikser, 2014
313 pag. € 19,95

Wie dementeert, verliest veel. Wie dementeert, gaat steeds minder begrijpen van de wereld om haar of hem heen en wordt steeds afhankelijker van een buitenwereld die háár of hém begrijpt. Ook tijdens een kerkdienst of viering. Voor wie daaraan tegemoet willen komen, is dit boek bestemd. Om te voorkomen dat dementerenden steeds opnieuw terechtkomen in een wereld die hen niet begrijpt. Zij en degene naast haar die ten gevolge van een andere hersenaandoening ook hulp nodig heeft.

Het boek is bedoeld voor wie nieuw aan dit werk begint, voor gastvoorgangers, voor wie vragen heeft bij de rol van de voorganger en voor wie een viering op maat wil aanbieden aan bewoners van een verpleeghuis of verzorgingshuis. 

Klik HIER om een e-mail te sturen en het boek te bestellen.

 

Zorgen met zin 

Hoe mantelzorg je raakt

Gerrie Ham, Arie Jan de Lely, Judith Gerkema, Wout Huizing e.a.
Boekencentrum, 2014
176 pag. € 5,00

Zorgen voor een ander raakt je. Mantelzorg kan een zingevende ervaring zijn, maar soms is het moeilijk om een diepere betekenis te zien in iemands ziekte- en stervensproces en is het lastig om de zorg vol te blijven houden.

Zorgen met zin biedt mantelzorgers ondersteuning bij hun eigen zingevingsvragen en die van de zorgvrager. Wat doet mantelzorg met het beeld dat je hebt van God, je medemens en jezelf?Hoe ziet de werkelijkheid eruit van lichamelijk, psychisch en chronisch zieken, van mensen met een verstandelijke beperking of met dementie? Hoe ga je als mantelzorger om met je eigen gevoelens van zinloosheid, tekortschieten of eenzaamheid en waar liggen je grenzen?

Dit praktische en toegankelijke boek – een vervolg op het positief ontvangen Zorgen voor anderen. Hoe mantelzorgers in balans blijven – geeft inzicht in kansen en valkuilen en reikt veel adviezen aan voor mantelzorgers en zorgvragers. Het is ook geschikt voor kerkelijk werkers, pastores en hulpverleners.

 

 

Deuren openen naar zin in jeugdzorg 

Praktijkboek geschreven op basis van het RAAK-Publiek onderzoeksproject Zin in Jeugdzorg

Hier te downloaden

De jeugdzorg bevindt zich in een periode van grote veranderingen. Het doel blijft overeind, namelijk goede zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben. De middelen waarmee we jeugdzorg realiseren moeten echter beter en efficiënter worden ingezet. De jaren worden gekenmerkt door transities en kantelingen. De opgave blijft, en de individuele betrokkenheid van jou als jeugdzorgwerker op cliënten, collega's, ouders en verzorgers blijft ook.

Deze publicatie biedt visie en praktische handreikingen om gemotiveerd met die individuele opgave, en daarmee ook met de gezamenlijke opgave binnen de jeugdzorg, met zin aan de slag te gaan. Het maakt zingeving tastbaar en praktisch.

In dit boekje wordt getoond wat je in de dagelijkse praktijk van de jeugdzorg met het thema zingeving kunt doen. Het is een handleiding voor gebruik. Inzetten op zingeving kan het beste in de werkpraktijk gestalte krijgen. De visie en instrumenten die geboden worden, kunnen prima worden ingepast in bestaande opleidingen en trainingen.

 

Financiering van geestelijke verzorging voor ouderen

Mogelijkheden voor de verbreding van het werkterrein en  de inzet van geestelijk verzorgers

Hier te downloaden

Veel ouderen die zorg krijgen vinden geestelijke verzorging waardevol. Geestelijke verzorging staat onder druk van de financiële krapte in de zorg en de financieringsmogelijkheden roepen vragen op. Dat geldt zowel voor geestelijke verzorging voor ouderen die in een zorginstelling verblijven als voor ouderen die thuis wonen. Verschillende financieringsstromen en wetten spelen een rol, die telkens aan verandering onderhevig zijn en waarvan de reikwijdte niet meteen
duidelijk is. Er wordt een beroep gedaan op het ondernemerschap van geestelijk verzorgers om mogelijkheden te benutten en de urgente noodzakelijke vernieuwingen in de geestelijke verzorging te onderkennen.
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen werkte de afgelopen jaren aan verduidelijking van de financieringsmogelijkheden voor geestelijke verzorging. Dit was mede de aa
nleiding voor het ministerie van VWS om in 2010 een brief over dit onderwerp naar de Tweede Kamer te sturen, waarin de minister duidelijk maakt welke ouderen en in welke situatie in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde geestelijke verzorging en welke overige mogelijkheden er zijn of ontwikkeld kunnen worden.
Deze brochure biedt een beknopte weergave van de financieringsmogelijkheden van geestelijke verzorging door geestelijk verzorgers, met dank aan de bijdragen van de geestelijk verzorgers van Zorgcombinatie Nieuwe Maas

 

Het gesprek, deel III

Het gesprek deel III: Een stap verder

Wout Huizing, Christien Begemann en Els Bremer
Den Haag: VNG, 2012

Uitverkocht: u kunt de pdf hier downloaden.


Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet iedereen mee kunnen doen. Dat geldt ook voor mensen die beperkingen hebben om te participeren of die niet geheel zelfredzaam zijn, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen.

Het compensatiebeginsel in het Wmo vraagt een nieuwe werkwijze van gemeenten. Binnen ‘De Kanteling' ondersteunt de VNG gemeenten bij de omslag van ‘afhandelen van een aanvraag' naar ‘luisteren naar een vraag' van de burger. Daarbij wordt niet gedacht in beperkingen en in beschikbare voorzieningen, maar in termen van het samen met burgers oplossingen bedenken. Het is een omslag van ‘aanspraak op' naar ‘oplossen van'.
Kern van de kanteling is het gesprek tussen burger en gemeente. Als een burger met een hulpvraag bij de gemeente aanklopt, gaat de gemeente een gesprek met hem aan. Om belemmeringen in participatie te bespreken en samen oplossingsrichtingen te zoeken. Het resultaat moet zijn dat iemand zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij of zo lang mogelijk zelfredzaam is in de eigen omgeving.
Binnen de reeks handreikingen van VNG-project De Kanteling verschenen eerder Het gesprek deel 1 en 2, waarmee we gemeenten ondersteunden bij het vormgeven van het gesprek. We legden daarbij de nadruk op de juridische aspecten (deel 1) en de praktische kant van het gesprek (deel 2). In het boekje ‘ Het gesprek deel III: een stap verder' maken we een verdiepingsslag en zoomen we verder in op de inhoud van het gesprek.


Tja, wat zal ik zeggen?Tja, wat zal ik zeggen

Elizabeth Johnston Taylor, Peterjan van der Wal en Janco Wijngaard

Zoetermeer: Boekencentrum, 2010)
159 pag. € 24,90

‘Waarom moet mij dit overkomen?' Waarom leef ik nog, ik ben anderen alleen maar tot last... ‘Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam.' Bij dit soort vragen en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. Mensen zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt zorgverleners op een goede manier daarop te reageren. Wanneer zorgverleners met hun cliënten zoeken naar antwoorden, dan zijn beiden daarmee geholpen. Aandacht voor spiritualiteit bevordert de gezondheid en doet je bewuster leven.
Tja, wat zal ik zeggen ... is een heel praktisch boek. Het brengt kennis uit de psychologie en psychiatrie, de geestelijke verzorging en de verpleegkunde samen. De lezer leert de theorie direct in praktijk te brengen, dankzij de vele voorbeelden en oefeningen.
In dit boek vindt u ook een dvd met spelsituaties.

Klik HIER om een e-mail te sturen en het boek te bestellen,

 
Lachrimpels & littekensLachrimpels & littekens

auteurs: Evelyn Noltus, Mini Jurjens en Wout Huizing
(Reliëf 2010)
96 pag. € 9,75

Twee geestelijke verzorgers in de ouderenzorg schreven in de afgelopen jaren hun ervaringen op. Ze komen tot de conclusie dat het prachtig werk is, waar méér mensen van op de hoogte gesteld zouden moeten worden. Dit kan de beelden die er zijn over geestelijk verzorgers bijstellen...
Lachrimpels en littekens is een weergave van vele indringende, ontroerende, humoristische en tot nadenken stemmende ontmoetingen van geestelijk verzorgers met bewoners en medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen.
Zo ontstaat een beeld van de geestelijke verzorging en wordt duidelijk dat het in de zorg zowel gaat om het lichamelijk welbevinden als om het geestelijk welzijn van ouderen.
Wout Huizing, stafmedewerker bij de christelijke vereniging voor zorgaanbieders Reliëf, schreef het voorwoord over het eigenlijke van de geestelijke verzorging. De illustraties zijn gemaakt door Aly Huisman. Het boekje is geschikt als opmaat voor gesprekken over geestelijke zorg, voor medewerkers in instellingen voor ouderenzorg, cliëntenraden en alle anderen die geestelijke zorg een warm hart toe dragen.

 

Werken aan mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden

auteurs: Wout Huizing, Thijs Tromp en Gerdienke Ubels
(Reliëf / Actiz 2007)
64 pag. € 7,95  
UITVERKOCHT: U kunt de artikelen downloaden:

Artikel 1: Depressiepreventie: van meten naar verbeteren

Artikel 2: Mentaal welbevinden: Sleutel tot integrale zorg

Artikel 3: Geestelijke verzorging, wie doet wat?

Artikel 4: Levensverhalen: de kracht van narratieve zorg

Artikel 5: Implementatie en organisatie 

Mentaal welbevinden is één van de domeinen van Verantwoorde Zorg. Naast de zorg voor het lichaam en voor wonen en participatie, ervaren velen mentaal welbevinden als een wat 'ongrijpbaar' domein. En dus is het vaak een ondergeschoven kindje in de zorg. Tegenvallende scores op de indicator voor depressie zijn vaak het signaal om er iets aan te gaan doen, maar waar te beginnen?

Deze vijf artikelen bieden startpunten voor de zorgorganisatie die werk wil maken van mentaal welbevinden. Niet alleen depressiepreventie komt aan bod, maar ook de rol van identiteit en zinbeleving in de zorg, de positie van geestelijke verzorging, de kracht van levensverhalen en de gevolgen voor implementatie en organisatieontwikkeling.

Mentaal welbevinden is geen extraatje in de zorg, maar het vormt het hart van de zorg. Vraaggerichte zorg is niet mogelijk zonder oprechte en aanhoudende aandacht voor de identiteit van de cliënt. Door werkelijk aan te sluiten bij de persoon en de zinbeleving van de cliënt wordt zorg doelmatiger en bevredigender; voor cliënt en medewerker!

 

Bijbel voor de Zorg

Bijbel voor de zorg

(NBV 2006)
€ 33,50

Deze bijzondere bijbeluitgave in de eigentijdse NBV-vertaling is speciaal samengesteld voor mensen die te maken hebben met zorg voor zieken en stervenden.
Een uitgave in samenwerking met Reliëf met bijdragen van o.a. dr. Myriam Steemers - van Winkoop, voormalig directeur van Reliëf. Aan de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) zijn speciale katernen toegevoegd, waarin belangrijke thema's op het gebied van ziekenzorg worden aangereikt, zoals (wan)hoop en genezing, geboorte en sterven, vergeving en ziekte, bemoediging en dankbaarheid. Ook is er een overzicht van belangrijke tekstplaatsen in de bijbel opgenomen, wat het gebruik in de praktijk vereenvoudigt.
De BIJBEL VOOR DE ZORG is met name geschikt voor zieken en mensen die werkzaam zijn in de zorg of anderszins zorg bieden aan (chronisch) zieken en stervenden, zoals mantelzorgers en vrijwilligers.


Op hoop van zegen (UITVERKOCHT)Op hoop van zegen

auteurs: Wybe Dijk en Myriam Steemers
(
Abdij van Berne 2006)
€ 4,50
 UITVERKOCHT

Wij mensen zijn kwetsbaar. We worden ziek, en zijn soms voor korte of langere tijd afhankelijk van hulp en zorg van anderen. Zorg bestaat vaak uit heel concrete hulp maar is ook aandacht, een luisterend oor, een woord van bemoediging en troost.
Dit meditatie- en gebedsboekje bevat verhalen, gedichten, gebeden en afbeeldingen. Ligt u in het ziekenhuis en zoekt u een gebed dat u kracht geeft in deze situatie? Wilt u een dierbare naaste iets aanreiken?
Op hoop van zegen kan troosten, bemoedigen en inspireren. Ook verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, familie en vrienden kunnen op hoop van zegen gebruiken: om uit voor te lezen, of ze kunnen het achterlaten bij iemand die ziek is of zorg nodig heeft.
Zeven personages uit de Bijbel vertellen in Op hoop van zegen hun verhaal. Hun levensthema's keren terug in onze levens. Abraham, Hagar, Job, Jezus, Marta, de Barmhartige Samaritaan en Maria nemen ons mee, opdat ook wij met vertrouwen en op hoop van zegen onze levensweg gaan.
Samengesteld door Reliëf en uitgeverij Abdij van Berne met medewerking van vele ervaren zorgverleners uit diverse zorginstellingen.

 

Hou me (niet) vast (UITVERKOCHT)
Hou me niet vast

auteurs: Marion Boelhouwer-Overheem, Wout Huizing en Rita Renema-Mentink
(Reliëf / Merweboek 2006)
96 pag. € 14,50
 UITVERKOCHT

In 'Hou me (niet) vast' geven drie geestelijk verzorgers in de ouderenzorg vanuit de praktijk aan, hoe een herdenkingsbijeenkomst is te organiseren. Aangevuld met inspirerende voorbeelden. 'Hou me (niet) vast' is ook een handreiking om rouwenden bij te staan. Geschreven voor geestelijk verzorgers, pastores en vrijwilligers.
 

Hou me (niet) vast (UITVERKOCHT)
Gedichten en gedachten
Gedichten en gedachten

Samenstelling: Wout Huizing
(Reliëf)
35 pag. € 11,50 
UITVERKOCHT

Een verzameling gedichten en gedachten thematisch geordend als bijlage bij 'Hou me niet vast'.

 

Zonder omhaal (UITVERKOCHT)

Zonder omhaal

redactie: Gerhard Kruizinga en Bert Prinsen
(Kok 2003)
390 pag. € 4,95 UITVERKOCHT

Eenvoudig (bijbels) dagboek, in grote(re) letter en fraaie band, opgesteld door een tweetal verpleeghuispastores.

 

Geloven in zorg (UITVERKOCHT)

Geloven in zorg

Omgaan met geloof, levensbeschouwing en spiritualiteit in de gezondheidszorg


auteur: Myriam Steemers-van Winkoop
(HB 2001) 
€ 28,75  UITVERKOCHT


Aandacht voor levensbeschouwing in de alledaagse zorgpraktijk. Leerboek rondom mens- en zorgvisie, betekenis van geloven binnen de zorg. Concrete tips voor de zorg aan christenen, moslims, joden, Hindoes.