ANBI gegevens

Stichting Fonds Cupertino heeft bericht van de Belastingdienst ontvangen dat zij wordt beschouwd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bekijk ook de financiële jaarstukken 2017 en het activiteitenverslag 2016.

1. Naam van de stichting vanaf 8 januari 2015: Stichting Fonds Cupertino. Te voren droeg de stichting de naam Stichting Cupertino; op genoemde datum zijn de statuten van de Stichting Cupertino geheel gewijzigd.

2. RSIN: 8072 12 957

3. Stichting Fonds Cupertino, p/a Reliëf, chr. vereniging van zorgaanbieders, Houttuinlaan 5A 3447 GM Woerden.

4. Artikel 2 van de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naaste familie, verder te noemen: de doelgroep, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het verlenen van subsidie aan door het bestuur goedgekeurde, landelijke werking en/of uitstraling hebbende, projecten op het in lid 1 sub a bedoelde gebied aan:

- Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, gevestigd te Utrecht, verder te noemen: Reliëf;

- Andere rechtspersonen.

b. Het meewerken aan de uitgifte van een periodiek op het in lid 1 sub a bedoelde gebied.

c. Het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

5. De stichting heeft geen formeel beleidsplan. Zij houdt zich thans uitsluitend bezig met het geven van subsidie voor het tijdschrift Zin in Zorg van Reliëf en voor projecten met landelijke werking en/of uitstraling op het terrein van het sub 4b gestelde.

6. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal meerderjarige leden dat ten minste drie en ten hoogste vijf bedraagt. Volgens artikel 4, lid 8, van de statuten vormen ingeval van onvoltalligheid van het bestuur de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.

Het bestuur bestaat thans uit:

  • mevrouw C.A.M. (Tine) de Boer-Poel, penningmeester
  • mevrouw drs. W.R. (Wija) van der Kaaden-Huttinga, secretaris
  • de heer W.O. (Wybe) Sierksma, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding conform landelijke normen. Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar.

De stichting heeft geen personeel. Reliëf levert administratieve ondersteuning.