Wat is christelijke zorg?
‘Christelijke zorg… wat is dat eigenlijk? Hoe geef ik taal aan datgene wat zó essentieel is in ons werk? Wat we doorleven met elkaar, maar wat ook ongrijpbaar lijkt te zijn. Op welke manier blijven we relevante antwoorden bieden op zingevingsvragen in een tijd waarin tradities vervagen?’ Zorgbestuurders hebben aangegeven behoefte te hebben om met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen. Maar hoe? Daartoe vond in 2018 een verkenning plaats onder leden. Dat leidde tot het rapport Verkenning samenwerking christelijk zorg (Hoogland, 2018). Op basis van het rapport is een werkgroep samengesteld die het advies geeft om een leerkring christelijke zorg te starten.

Wat is een leerkring? Een leerkring is dé plek om kennis en praktijken te delen en met elkaar kennis te verdiepen. Centraal staat het gestructureerd samen leren. Dat gaat verder dan een vergadering, netwerkbijeenkomst of training. Suggestie is gedaan om in dit leernetwerk ook te prikkelen en uit te dagen, door mensen te betrekken die bijvoorbeeld in een andere sector werkzaam zijn of juist een ‘ander geluid’ laten horen. Dus om niet alleen gebruik te maken van elkaars ervaringen, maar elkaar ook een andere spiegel voor te houden.

Leerkring christelijke zorg: samen sterk
De leerkring is bedoeld voor bestuurders van zorgorganisaties die willen duiden wat voor hen christelijke zorg betekent. Niet door theoretische verkenningen, maar door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en dilemma’s. Op welke manier vertaalt christelijke zorg zich concreet naar vraagstukken op het gebied van personeelsbeleid, ethische vraagstukken en praktische werkwijzen? In deze leerkring komen vragen aan bod als:

  • Wat is christelijke zorg?
  • Waar blinkt christelijke zorg in uit?
  • Hoe geef je woorden aan waar christelijk zorg voor staat?
  • Van welke overtuigingen gaat christelijk zorg uit?

Systematisch leren
Het leernetwerk diept systematisch thema’s uit die vooraf gezamenlijk worden bepaald. Deze startsessie zal plaatsvinden in het najaar van 2019. Daarin worden ook de thema’s voor de vervolgbijeenkomsten met elkaar vastgesteld. De leerkring komt vervolgens drie keer per jaar een dagdeel bijeen (2020-2021) om deze thema’s met elkaar uit te diepen. De sessies worden begeleid door Petra van Leeuwen, stafmedewerker Reliëf in samenwerking met bureau Meerkat. Afhankelijk van het thema wordt een expert op het betreffende thema uitgenodigd.

Gezamenlijke kennisontwikkeling
Na afloop van elke bijeenkomst stelt Reliëf een informatieblad op, waarin belangrijke kennis, inzichten en (reflectie)vragen worden opgenomen. Deze kunnen gebruikt worden om het gesprek over het betreffende thema verder op gang te brengen in de eigen organisatie. Zo werken we gezamenlijk zowel aan een bescheiden body of knowledge als aan praktische instrumenten om het gesprek over christelijke zorg in de organisaties te ondersteunen.

Gaandeweg kan de behoefte ontstaan om gezamenlijk onderzoek te starten naar specifieke thema’s of samen scholingsprogramma’s te ontwikkelen. Daarvoor zullen apart plannen en begrotingen opgesteld moeten worden.

Kosten
Deelname de leerkring kost € 1.500 per jaar per organisatie (ledenprijs). Aan een bijeenkomst kan naast de bestuurder ook een staf- of beleidsmedewerker deelnemen. De leerkring beslaat drie bijeenkomsten per jaar, de startbijeenkomst kost € 500,-. Hier worden de thema’s vastgesteld.

Aanmelden
Aanmelden voor de leerkring van 2020 kan niet meer. Belangstelling voor een volgende leerkring ontvangen we graag via info@relief.nl.

Meer informatie
Neem voor vragen over de leerkring contact op met Petra van Leeuwen | Stafmedewerker Reliëf | pvanleeuwen@relief.nl | 0348-748887.