Doelstelling leergang
Geestelijk verzorgers thuis zijn goed opgeleid en voorbereid om de specifieke werkzaamheden en taken te vervullen die behoren bij hun functie.
De doelstellingen van deze leergang zijn:

  • De geestelijk verzorger heeft een duidelijk profiel van de eigen extramurale praktijk nu en in de toekomst op korte en middellange termijn, met zicht op een afbakening in regio, thema’s, doelgroepen en samenwerkingspartners.
  • De geestelijk verzorger heeft de benodigde startvaardigheden en doorgroeibekwaamheid op het terrein van netwerk opbouw, PR/communicatie en financiering en herkent op deze terreinen het spanningsveld tussen de eigen beroepsethiek en het benodigde bedrijfsmatige denken.

De leergang bestaat uit drie studiedagen met tussentijdse praktijkopdrachten, inclusief een afsluitende sessie voor eindpresentaties. De leergang wordt verzorgd door In Transit Coaching (Marjo van Bergen) en Reliëf (Wout Huizing).

Data:
– Cursus 2022-01: 24 maart, 21 april, 19 mei – VOLGEBOEKT
– Cursus 2022-02: 15 september, 13 oktober, 17 november – VOLGEBOEKT
Locaties: cursus 1 is in Woerden, cursus 2 in Nijkerk
Tijden: van 9.30 tot 16.30

Kosten: 300 euro per deelnemer, met dank aan subsidie van het ministerie van VWS
Voorwaarden: SKGV registratie en werkzaam zijn als GV-thuis of daar plannen voor hebben
Trainers: Wout Huizing (Reliëf) en Marjo van Bergen (In Transit Coaching)
Groepen: min. 8, max. 12 deelnemers
Frequentie: 2x per jaar, de regeling duurt 3 jaar
Accreditatie: SKGV – 8 punten

Aanleiding
Geestelijk verzorgers thuis dienen over andere competenties en vaardigheden te beschikken dan intramuraal werkende geestelijk verzorgers. Ze zijn enerzijds begeleiders van mensen thuis die vallen in de categorieën die door VWS zijn aangewezen (50-plussers, palliatieve en kinder-palliatieve zorg). Anderzijds zijn zij pioniers en ondernemers die een eigen netwerk dienen op te zetten om dáár te komen waar zij noodzakelijk en gewenst zijn. Het gaat om geestelijke verzorging thuis. Dat betekent dat er niet alleen werkzaamheden op te pakken zijn in de 1e lijn van de individuele begeleiding, maar ook volop moet worden ingezet op:

  • het opbouwen van een netwerk
  • communicatie over de geestelijke verzorging en PR
  • bezinning op de vraag hoe present te zijn op een laagdrempelige wijze voor de doelgroep voor wie je (vooral) beschikbaar wilt zijn
  • hoe integreren in sociale wijkteams, PATZ-groepen en krijg je doorverwijzingen van POHers, huisartsen en andere (zorg)professionals?

Waar ligt je specifieke expertise als geestelijk verzorger? Hoe kun je projectmatig werken en waarin en hoe kun je andere disciplines scholen op het terrein van zingeving? Op welke wijze kun je bijdragen aan en eventueel positie innemen in het maatschappelijk debat? Maar ook: hoe inhoud geven aan zelfzorg om alle taken aan te kunnen? Eigen motieven en drijfveren kennen is essentieel om voor anderen blijvend van betekenis te kunnen zijn.

Achtergrondinformatie
Naar aanleiding van de signalen uit het land dat er dringend behoefte is aan een leergang voor dit specifieke werk als ‘geestelijk verzorger thuis’ heeft Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders in samenwerking met In Transit coaching (vanuit humanistische achtergrond) in 2019 een ‘Leergang extramurale geestelijke verzorging’ ontwikkeld.

De ervaring met deze leergang en de reacties van de deelnemers maken duidelijk dat geestelijke verzorging thuis een eigen vak is, met eigen opgaven en uitdagingen en specifieke vaardigheden die echt anders zijn dan werken binnen een instelling of kerk. De conclusie was eveneens om de leergang van vijf dagen aan te passen en terug te brengen naar drie dagen, om daarmee de kosten te drukken én omdat er bovendien een andere training is ontwikkeld met volop aandacht en oefening voor de geestelijk verzorger als trainer. (meer info via Reliëf).

Niet voor iedere geestelijk verzorger zal het geven van trainingen een prominent aandachtspunt zijn om zich te profileren of daarvoor ingezet te worden. De specifieke kenmerken van een geestelijk verzorger thuis blijken ook te maken te hebben met verschillende aandachtsgebieden en thema’s binnen de doelgroepen die worden begeleid. Te denken is aan rouw, ouderen, eenzaamheid, seksueel misbruik, begeleiding niet-westerse migranten e.d., verschillende samenwerkingspartners en specifieke regionale accenten (stad/ platteland/ thematiek in een regio zoals bijv. aardbevingsproblematiek/ diverse culturele achtergronden). Voor de ontwikkeling van het specialisme ‘geestelijke verzorging thuis’ maakt deze leergang deelnemers bewust van de keuzes die zij hebben te maken, de uitdagingen en opgaves waar zij voor staan, als ook voor de reflectie op het eigene van deze nieuwe beroepsgroep.

Voorwaarden voor deelname is een SKGV-registratie van de geestelijk verzorger bij inschrijving en aantoonbare plannen om als geestelijk verzorger thuis te gaan werken of al als zodanig reeds actief zijn. De groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Daarbij wordt gepoogd de leergang zo mogelijk regionaal aan te bieden zodat kan worden ingezoomd op de regionale situatie (met eigen afspraken en administratieve systemen, regionale thematieken en diverse achtergronden van burgers). Bovendien: regionale spreiding van deze training ondersteunt de mogelijkheid elkaar in intervisiegroepen te blijven ontmoeten, waarin geestelijk verzorgers elkaar kunnen consulteren en casuïstiek kunnen bespreken. Omdat de leergang kan worden gegeven met subsidie vanuit VWS zijn de kosten zeer beperkt: € 300 per deelnemer voor de totale leergang (incl. 3 lunches en werkmateriaal). De subsidie geldt voor de eerste 60 geestelijk verzorgers die zich aanmelden (verspreid over 3 jaar).