Op 1 januari 2022 is Thijs Tromp 12 ½ jaar directeur van Reliëf. Stafmedewerker Wout Huizing, maakte deze 12 ½ van nabij mee en vindt het een mijlpaal om bij stil te staan en even op terug te blikken. Lees verder…

Per 1 maart 2001 startte Thijs Tromp als stafmedewerker bij de toenmalige CVZKVZ (een fusie van de Christelijke Vereniging van Ziekenhuizen en Katholieke Vereniging van Ziekenhuizen). Hij volgde Theo Boer op die bij de CVZ werkzaam was als studiesecretaris. Thijs werd gevraagd zich vooral verder te verdiepen in de visie op zorg in relatie tot de christelijke identiteit van organisaties en de bezinning op kwesties rondom ethiek in de zorg te stimuleren. Hij werd secretaris van de beleidscommissie ZIE: Zorg, Identiteit en Ethiek. In 2003 werd de CVZKVZ omgedoopt in ‘Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders’. In 2004 kwam als aandachtsterrein de aandacht voor levensverhalen nadrukkelijker in beeld, door toekenning van onderzoeksgelden vanuit ZonMw over de aandacht voor levensverhalen van ouderen binnen de ouderenzorg. Samen ontwikkelden wij een methode die in 2007 werd gepubliceerd, Mijn leven in kaart. Een methode om in gesprek te gaan met ouderen over hun levensverhaal. In 2022 zal de vierde (herziene) druk verschijnen. Thijs promoveerde in 2011 aan de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen op onderzoek naar o.a. de effecten van deze methode met het proefschrift Het verleden als uitdaging. Maar ondertussen was Reliëf in zwaar weer terecht gekomen, zeker ook in financieel opzicht. Het was noodzakelijk om met een kleinere bezetting van de staf verder te gaan. Per 1 juni 2009 werd Thijs Tromp benoemd als directeur van Reliëf. Vele jaren combineerde hij zijn directeurschap met uitvoerende werkzaamheden om ethische commissies te trainen, identiteitstrajecten te begeleiden en was hij o.a. eindredacteur van Zin in Zorg (25 nummers). Vele trainingen gaf hij naast zijn directeurschap, verzorgde publicaties en was een veel gevraagd inleider. Onder zijn leiding werd Reliëf weer een financieel gezonde vereniging en ontwikkelde zich meer en meer een eigen visie op zorg, die Reliëf uitdraagt en vorm geeft onder de titel van ‘menslievende zorg’. Pijlers daarbinnen zijn de zorgethische en narratieve benadering, gekoppeld aan de identiteit van zorgorganisaties. Daarmee is helder welke invloed Thijs ook inhoudelijk heeft gehad en heeft op de koers van Reliëf!
Sinds september 2019 combineert hij zijn werk bij Reliëf met het bijzonder hoogleraarschap diaconaat aan de PThU. Ook daar heeft Thijs oog voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving en zet hij zich in vóór inclusie en tegen vele vormen van uitsluiting. De inspiratiebron is op beide werkplekken het christelijk sociaal denken door de eeuwen heen, tot aan de actuele situatie van vandaag.

We zijn als team van Reliëf blij met zo’n bevlogen directeur die én de praktijk van de zorg van alledag kent én de wetenschappelijke doordenking richting geeft en een zeer betrokken mens is die bovendien met humor leiding geeft aan het team. We feliciteren Thijs van harte met deze mijlpaal en zien uit naar de invulling van de beleidsplannen voor de komende jaren onder zijn bezielende leiding!