Een zorgorganisatie benaderde Reliëf om te spreken over visie en beleid. Op maatschappelijk- en levensbeschouwelijk terrein vindt voortdurend beweging en verandering plaats. De zorgorganisatie vroeg zich af wat dit betekent voor patiënten die palliatieve zorg ontvangen. Daarom wilden zij, met onze begeleiding, hun visie en beleid herijken en dit breed bespreken.

Reliëf organiseerde diverse dialogen met professionals (zorgmedewerkers, artsen, geestelijk verzorgers) en leden van de Cliëntenraad. Vele vragen kwamen aan de orde, zoals: Wat is goede palliatieve zorg? Welke existentiële thema’s spelen er? Wat is ons moreel kompas, ook als we tegen grenzen in de palliatieve zorg aanlopen? Deze vragen werden mede vanuit de praktijk tegen het licht gehouden en besproken.

Zo werd gezamenlijk gewerkt aan een bijgesteld en breed gedragen werkdocument ‘Vernieuwde visie en beleid palliatieve zorg’. Deze vernieuwde visie werd vervolgens door Reliëf omgezet naar een scholing voor alle zorgmedewerkers. In deze scholing staat zowel hun professionele als persoonlijke denken en handelen centraal. Ook wordt er geoefend met de directe betekenis van het vastgestelde beleid voor de patiëntenzorg en samenwerking.

Door dit hele proces kwam er ruimte voor het bespreken van vragen rondom het levenseinde. Huidige waarden en normen zijn vanuit verschillend perspectief gedeeld en hebben een direct vervolg gekregen in een geactualiseerde visie op palliatieve zorg.

In dit proces ging het om het gezamenlijk herijken van waarden en normen, en daarover open dialogen aangaan. Resultaat? Een breed gedragen en gefundeerd denken en doen in de hedendaagse palliatieve zorgpraktijk.

Ook interesse in een dergelijk aanbod of heb je hierover vragen? Mail Reliëf via info@relief.nl of bel met 0347 748 880.