We gaan in gesprek met Johan Gerestein, medeoprichter en eerste voorzitter van Reliëf.

Hoe kijk je op dit moment naar de relevantie van Reliëf voor zorgorganisaties?
Bestuurders en toezichthouders hebben een belangrijke rol bij het kritisch volgen van de toegevoegde waarde van hun organisatie. Het is een voortgaand proces waarbij elke tijd een doorleefde actie vraagt. Dit kan niet zonder een persoonlijke zoektocht naar inspiratie en zingeving, speciaal voor bestuurders en toezichthouders. Reliëf kan vanuit een al dan niet levensbeschouwelijk perspectief een bijdrage aan ethische en zingevingsvraagstukken in de Nederlandse gezondheidszorg.

Een gebeurtenis die mij, als protestant, altijd is bijgebleven was het bezoek aan de Nederlandse bisschoppen toen de koepels van protestantse en katholieke zorginstellingen besloten met elkaar te fuseren tot Reliëf. Als beoogd voorzitter stelden de bisschoppen het op prijs kennis met mij te maken alvorens zij hun instemming met de fusiegaven. Aan hun reactie was merkbaar dat zij zich veel zorgen maakten over het opheffen van een organisatie met een katholieke basis en inspiratie. Tegelijkertijd stonden ze open voor het samen gaan met de protestanten in een nieuwe christelijke organisatie mits ze vertrouwen konden hebben in de mensen die vanuit hun christelijke overtuiging daaraan bestuurlijk vorm gingen geven. Na dit persoonlijk en betrokken gesprek kregen we letterlijk hun zegen. Een beter begin van Reliëf was niet denkbaar.

Deze betrokkenheid van de bisschoppen heeft grote indruk gemaakt en is het begin geweest mij te verdiepen in het katholieke geloof en nog steeds te laten inspireren door bijvoorbeeld de stilte van een klooster, de Benedictijnse leefregels en zelfs een wandeling, samen met mijn vrouw, naar Rome. Deze gebeurtenissen werkten vanzelfsprekend door in mijn gedrag als bestuurder en toezichthouder.

Welke plek nemen bestuurders en toezichthouders volgens jou in, in deze relevantie?
Al deze ervaringen leerden mij dat je als mens, maar ook als bestuurder of toezichthouder vanzelfsprekend over de goede professionele kwaliteiten moet beschikken. Maar bovenal dat je open mag staan voor bronnen van inspiratie die je helpen een dienend leider te zijn. Waar het echt omgaat in je leven en als organisatie is niet het realiseren van doelen, maar het besef dat je bent bedoeld. Dat mogen beleven is mijn inziens de wezenlijke bijdrage vaneen bestuurder of toezichthouder. Neem naast alle vergaderingen en overleggen regelmatig tijd en rust stil te zijn en met elkaar een zegen te vragen voor je werk en dat van je organisatie.

Het is verfrissend als Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht een paar dagen je terug te trekken in een(voormalig) klooster. Bij uitstek een plaats waar je kunt nadenken over de vraag: hoe ben ik/zijn wij bedoeld?

Als ik terugdenk aan het ontstaan van Reliëf waren het vooral bestuurders die hierbij betrokken waren, omdat zij in hun praktijk antwoord moesten vinden op de vraag hoe je als christelijke organisaties van toegevoegde waarde kon zijn in de zorg waarbij toen de levensbeschouwelijke identiteit op de achtergrond dreigde te geraken. Misschien hebben we toen de fout gemaakt dat we de oplossing zochten in een nieuwe organisatie. We hadden meer aandacht moeten besteden aan het eigen persoonlijke proces van zingeving en betekenisgeving als bestuurders en toezichthouders. Hopelijk is het nu wel de tijd hierop een antwoord te zoeken als Reliëf.

Ik wens u als bestuurders en toezichthouders inspirerende momenten toe en dat Reliëf daarbij mag ondersteunen.

Drs. Johan Gerestein MBA
Medeoprichter en eerste voorzitter van Reliëf.