klik Reliëf Netwerken

Reliëf organiseert en faciliteert diverse netwerken in de zorg. Deze netwerken komen samen rondom een specifiek thema, verbonden met de missie van Reliëf en bedoeld voor een specifieke doelgroep. Het accent ligt op ontmoeting, onderlinge uitwisseling en het opdoen van nieuwe informatie en inspiratie. De netwerken zijn verschillend van opzet. Op dit moment faciliteert Reliëf de volgende netwerken:

 • Netwerk bestuurders langdurige zorg, bestemd voor zorgbestuurders
 • Netwerk Prudentia, voor leden van commissies ethiek in ziekenhuizen
 • Netwerk ethiek langdurige zorg, voor ethiekondersteuners in de langdurige zorg
 • Netwerk HR en identiteit, voor HR medewerkers in christelijke zorginstellingen
 • Netwerk VG, voor mensen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (in oprichting)

Onderstaand leest u wat de netwerken inhouden. Heeft u interesse in een van de netwerken? Neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor het netwerk. Zijn/haar naam en contactgegevens vindt u ook onderstaand.

Netwerk bestuurders langdurige zorg

Doelstelling en doelgroep
Om menslievende zorg en christelijke zorg in Nederland te bevorderen en innoveren faciliteert Reliëf een netwerk voor zorgbestuurders in de langdurige zorg. De betrokken bestuurders zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om christelijke zorg in Nederland te blijven innoveren. Daarom steunen en inspireren de netwerkleden elkaar en zoeken naar goede samenwerkingsvormen om christelijke zorg te bevorderen in de eigen organisatie, maar ook in bredere zin.

Activiteiten

 • Drie netwerkbijeenkomsten per jaar, waarvan twee live en één digitaal. De live bijeenkomsten vinden plaats in Bethanië in Ede, van 16:00 uur tot 19.30 uur. Het programma wordt, in samenwerking met de leden, georganiseerd door Reliëf. Er wordt een spreker uitgenodigd die rondom een thema een inleiding houdt. Dit kan een externe spreker zijn, of een netwerk lid dat zijn of haar expertise deelt. Onderwerpen lopen uiteen van ethiek, identiteit, leiderschap, omgang met toezichthouden, personeelsbeleid, duurzaamheid, etc.
 • Vanuit de netwerkbijeenkomsten kunnen nieuwe initiatieven ontstaan. Zo zijn er al sinds geruime tijd intervisiebijeenkomsten. Deze vinden plaats in groepen met, zoveel als mogelijk, een vaste samenstelling.

Lidmaatschap
Nieuwe leden worden op uitnodiging van bestaande leden toegevoegd. Voor de aanwezigheid bij de bijeenkomsten betalen de netwerkleden per bijeenkomst een tarief van € 150,-

Contact
Voor meer informatie over dit netwerk kunt u contact opnemen met Marije Stegenga mstegenga@relief.nl.

Prudentia – netwerk van commissies ethiek van ziekenhuizen

Doelstelling en doelgroep
Dit netwerk is een voortzetting van het Prudentia netwerk; een netwerk van ziekenhuizen die jaarlijks een symposium organiseerde met een aansluitende publicatie. In 2019 werd met vertegenwoordigers van verschillende ziekenhuizen een nieuwe doelstelling geformuleerd.

De commissies ethiek van ziekenhuizen inspireren elkaar door het delen van kennis, informatie, ervaring en best practices rondom ethische thema’s die kenmerkend zijn voor ziekenhuizen.

Activiteiten

 • Twee live netwerkbijeenkomsten per jaar. Het thema van de bijeenkomst wordt door de deelnemers zelf aangedragen. Vaak zijn er interessante gastsprekers. Recente thema’s: patiëntparticipatie, integraal ethiekbeleid, wie is er verantwoordelijk voor ethiekbeleid in het ziekenhuis? Deze bijeenkomsten proberen we in de ziekenhuizen van leden te houden.
 • Één digitale bijeenkomst per jaar.
 • Naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst wordt een nieuwsbrief gemaakt.
 • Op verzoek kunnen worden extra digitale bijeenkomsten gehouden.
 • Een besloten digitaal platform met als doel het delen van informatie en protocollen en als gelegenheid voor leden om een thema ter bespreking te starten of een oproep te doen.
 • Vanuit de netwerkbijeenkomsten kunnen op termijn nieuwe initiatieven ontstaan. Denk aan regionale of intervisie bijeenkomsten, een symposium of een publicatie.

Lidmaatschap
Elke commissie ethiek van een ziekenhuis kan lid worden van het netwerk. De commissies bepalen zelf welke en hoeveel leden zij afvaardigen naar de bijeenkomsten. Met een lidmaatschap heb je gratis toegang tot de netwerkbijeenkomsten, het digitale platform en andere activiteiten. De bijdrage voor dit lidmaatschap is € 250,- per jaar. Momenteel zijn er 26 commissies ethiek aangesloten.

Contact
Wilt u meer informatie of lid worden? Neem dan contact op met Trijntje Scheeres-Feitsma tscheeres@relief.nl

Netwerk ethiek in de langdurige zorg

Doelstelling en doelgroep
Om ruimte te geven aan menslievende zorg is morele reflectie in de zorgpraktijk van essentieel belang. Geestelijk verzorgers, commissies ethiek en andere ethiekondersteuners zijn daar ieder in hun eigen organisatie mee bezig. Dit netwerk wil deze mensen in de gelegenheid stellen om kennis innovaties en best practices met elkaar te delen. Ook leren de netwerkleden elkaar kennen en kunnen zo samenwerken rondom gezamenlijke vraagstukken en hulp vragen bij elkaar.

Activiteiten

 • Twee netwerkbijeenkomsten per jaar. Het ene jaar beide keren digitaal en het jaar daarop één digitaal en één keer fysiek. Het thema van de bijeenkomst wordt door de deelnemers zelf aangedragen. De invulling van de bijeenkomst wordt verzorgd door een deelnemer samen met Reliëf.
 • Twee keer per jaar na afloop van de netwerkbijeenkomst komt er een nieuwsbrief uit.
 • Een besloten digitaal platform met als doel het delen van informatie en protocollen en als gelegenheid voor leden om een thema ter bespreking te starten of een oproep te doen.
 • Vanuit de netwerkbijeenkomsten kunnen op termijn nieuwe initiatieven ontstaan. Denk aan regionale of intervisie bijeenkomsten, een symposium of een publicatie.

Lidmaatschap
Iedereen die actief is op het gebied van ethiek in de langdurige zorg kan lid worden van het netwerk. Een lidmaatschap geeft toegang tot de digitale netwerkbijeenkomsten en het digitale platform. De bijdrage voor dit lidmaatschap is € 100,- per jaar.

Contact
Wilt u meer informatie of lid worden? Neem dan contact op met Marije Stegenga mstegenga@relief.nl.

Netwerk HR en identiteit

Doelstelling en doelgroep
Om de identiteit van de zorgorganisatie vorm te geven en te bevorderen is de functie van de HR adviseur cruciaal. Het personeelsbeleid, scholingsbeleid en de visie op zorg en professionaliteit zijn een belangrijk bouwstenen binnen het identiteitsbeleid. Daarom faciliteert Reliëf sinds 2020 een netwerk voor functionarissen op het gebied van HR die verbonden zijn aan identiteitsgebonden zorgorganisaties. Het doel van het netwerk is om deelnemers de gelegenheid bieden om hun kennis en ervaringen betreffende identiteitsvraagstukken met elkaar te delen. Daarnaast worden rondom gezamenlijke vraagstukken deskundigen uitgenodigd om de leden van het netwerk verder toe te rusten.  

Activiteiten

 • Jaarlijks twee live netwerkbijeenkomsten.
 • Vanuit de netwerkbijeenkomsten kunnen op termijn nieuwe initiatieven ontstaan. Denk aan regionale of intervisie bijeenkomsten, een symposium of een publicatie.

Lidmaatschap
De bijdrage voor het lidmaatschap van dit netwerk is € 300,- per jaar.

Contact
Wilt u meer informatie of lid worden? Neem dan contact op met Marije Stegenga mstegenga@relief.nl.


Reliëf Netwerk VG over zingeving en ethiek

Doelstelling en doelgroep
Het Reliëf netwerk VG is een netwerk voor mensen die betrokken zijn bij zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In het bijzonder is dit netwerk voor professionals die zich bezig houden met de thema’s ethiek en zingeving in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het netwerk komt twee tot drie keer per jaar digitaal samen. Leden kunnen kosteloos deelnemen.

Artikelen

Met inbreng van het Netwerk VG schreef Tjitske Gijzen (Klik) een drieluik artikelen over hoe we beter voor medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen zorgen. Klik hier voor het eerste deel.

Contact
Heeft u interesse, wilt u meedenken of meer informatie? Neem contact op met Marije Stegenga mstegenga@relief.nl..