STICHTING FONDS CUPERTINO

Missie

Stichting Fonds Cupertino (SFC) is sinds de statutenwijziging van 8 januari 2015 de nieuwe naam van de Stichting Cupertino, een katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Krachtens deze nieuwe statuten heeft SFC ten doel: het bevorderen van aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naaste familie. SFC tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het verlenen van subsidie aan projecten met landelijke werking/ uitstraling op bovenbedoeld gebied van Reliëf en van andere rechtspersonen, met dien verstande dat de projecten van Reliëf voorrang hebben;
 • het meewerken aan de uitgifte van een periodiek op bovenbedoeld gebied.

SFC is dus een voortzetting van de Stichting Cupertino, maar zonder het predicaat ‘katholiek’ en met een statutaire verbinding met Reliëf.
Cupertino is als vereniging opgericht in 1946. Lees hier alles over de geschiedenis van het fonds

Uploads Cupertino

Jaarverslag 2022 (PDF)

 

Contactgegevens

Cupertino is bereikbaar via Reliëf
Houttuinlaan 5A
3447 GM Woerden
0348 74 88 80

IBAN NL18 ABNA 052 402 61 49
Kamer van Koophandel 40216239
RSIN  8072 12 957

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 • de heer Jan van der Kruis, voorzitter
 • mevrouw Wija van der Kaaden-Huttinga, secretaris
 • de heer Peter van Wijk, penningmeester

Mevrouw Trijntje Scheeres-Feitsma is adviseur van het bestuur.

Belangrijke documenten

Projecten

Cupertino maakt projecten van Reliëf mogelijk die zich richten op inclusie. Zo draagt het fonds bij aan:

 • Festival Door Elkaar, een festival door mensen met en zonder verstandelijke beperking
 • Verhalend werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Presentatie van resultaten van het onderzoek naar netwerkversterking van mensen met een ernstige meervoudige beperking
 • Bijeenkomst over arbeidsparticipatie van licht verstandelijk beperkten
 • Het kwartaalblad Zin in Zorg
De naam Cupertino is ontleend aan de zwakbegaafde heilige Jozef (1603 -1663) uit het Italiaanse Copertino. Als kind leed hij aan epilepsie en ondanks zijn beperkingen trad hij in 1621 in bij de Conventuelen en werd later tot priester gewijd. Hij werd de vliegende heilige genoemd omdat hij zich, tijdens religieuze extases, van de grond zou kunnen opheffen. Vaak wordt Jozef van Cupertino dan ook zwevend afgebeeld. In 1767 werd hij door paus Clemens XIII heilig verklaard. In de loop der eeuwen is hij de patroonheilige geworden van verstandelijk gehandicapten, moeilijk lerende kinderen, luchtreizigers en in de Tweede Wereldoorlog van Amerikaanse piloten.

Cupertino is als vereniging opgericht in 1946. Bedoeld om de ‘nazorg’ na het Buitengewoon Lager Onderwijs te stimuleren, ontwikkelde Cupertino zich tot een landelijke vereniging van rooms-katholieke sociaalpedagogische diensten en gezinsvervangende tehuizen ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking. Via haar bureau in ‘s-Hertogenbosch had Cupertino veel contact met het betrokken ministerie. Cupertino werkte samen met de protestants-christelijke en de neutrale zusterorganisatie in de Federatie SPZ. Vanuit die federatie werd in 1977 het bureau SOMMA opgericht. De werkontwikkeling van sociaalpedagogische diensten werd aan dit bureau overgedragen. De SOMMA ontwikkelde zich tot dé landelijke koepelorganisatie van de sociaalpedagogische diensten in Nederland en draagt tegenwoordig de naam MEE Nederland.

De gezinsvervangende tehuizen bundelden zich weer in een koepel voor semimurale voorzieningen, waaruit na meerdere fusies de Vereniging GehandicaptenZorg Nederland (VGN) is voortgekomen. Deze ontwikkelingen leidden in de jaren tachtig niet alleen tot een afslanking van het bureau van Cupertino, ook werd de missie van de vereniging bijgesteld. Zij richtte zich voortaan op het bevorderen van aandacht voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor de doelgroep, zowel voor thuiswonenden als voor bewoners van instellingen. Er werden landelijk cursussen over levensvragen en ethiek georganiseerd en vanaf 1986 werd viermaal per jaar het Cupertino Bulletin uitgegeven. Onder begeleiding van een denktank, naar Joods gebruik leerhuis geheten, liet Cupertino diverse publicaties het licht zien. Enkelen daarvan zijn: Feestelijk gehandicapt, De ziel van het werk, Het geweten van het werk en Leven in het zorgplan. (Zie meer bij publicaties) Van 1967 tot 1995 organiseerde Cupertino vakantiereizen voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. Ook werd gedurende tien jaar jaarlijks een congres georganiseerd waaraan ook werd deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders.

In 1985 vond Cupertino onderdak bij de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk, nu Actioma, in ‘s- Hertogenbosch. Het contact met de aangesloten SPD-en is in de loop der jaren zodanig verwaterd, dat in 1997 besloten werd de vereniging om te vormen tot een stichting.

In de statuten van Stichting Cupertino uit 1998 is in artikel 2 bepaald dat de stichting zich ten doel stelt:
Het functioneren als katholiek landelijk centrum ter bevordering van het welzijn van mensen met een verstandelijke handicap en hun naaste familie; onder ‘katholiek’ wordt hier verstaan: geïnspireerd door de christelijke boodschap, zoals die met name door het Evangelie tot ons is gekomen, en zoals deze binnen de katholieke kerk op pluriforme wijze wordt beleefd; het bevorderen van aandacht voor levensbeschouwelijke, ethische en pastorale aspecten in de zorg voor de doelgroep; het bevorderen van een oecumenische aanpak van de pastorale zorg van de doelgroep en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De statuten bepalen verder dat de stichting deze doelstelling o.a. realiseert door het uitgeven van een periodiek, en door – daar waar mogelijk – financiële hulp te bieden bij vernieuwingsprojecten binnen de zorg voor de doelgroep.

In de periode 2003 – 2007 is samen gewerkt met Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. De stichting stelde middelen beschikbaar voor het project Zin in zorg van Reliëf. Het project kende een breder werkveld dan alleen de gehandicaptenzorg. Stichting Cupertino financierde het deel ervan voor de eigen sector.

Cupertino is vanaf 2015 een structurele samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Reliëf. Doel van de samenwerking is projecten te ondersteunen die de aandacht voor ethiek en levensbeschouwing in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bevorderen. Inclusie en participatie vormen het speerpunt van deze projecten.

Religieuzen hebben aan de bakermat gestaan van onze gezondheidszorg. Dankzij de inzet van vele zusters en broeders zijn vele ziekenhuizen, verpleeghuizen en opleidingen gestart. Het werk van de religieuzen in Nederland is van onschatbare waarde voor de gezondheidszorg van Nederland. Toch is deze kennis van onze geschiedenis bij velen die in de zorg en welzijn werkzaam zijn onbekend. Dat is een gemis, omdat professionals meer dan ooit behoefte hebben aan inspiratie om hun werk met bezieling te kunnen doen. Het immaterieel erfgoed van de religieuzen is een belangrijke sleutel voor het aanboren van krachtbronnen bij zorgverleners om er te zijn voor de ander en nabij te zijn.

Verschillende religieuze ordes en congregaties vroegen Reliëf om middels het project ‘Religieus Erfgoed Menslievende zorg’ een deel van het immateriële erfgoed van religieuzen veilig te stellen en voort te zetten. Namelijk: hun investering in de gezondheidszorg voor zieken, voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking. De bekommernis van de religieuzen van nu is hun blijvende zorg voor goede zorg, dat wil zeggen ‘menslievende zorg’. Daarom willen ze investeren in de zorg van heden en toekomst.

In dit project worden de waarden die ten grondslag liggen aan de menslievende zorg van religieuzen overgedragen op een manier die aansluit bij de hedendaagse zorgpraktijk. Met als doel om mensen die nu werkzaam zijn in de zorg dat met ‘ziel en zin’ te kunnen blijven doen.

Het project bereikt een breed scala aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, onder andere door:

 • Op een aantrekkelijke, eigentijdse manier informatie aan te bieden over de bijdragen die de religieuzen aan de gezondheidszorg hebben geleverd
 • Zorgverleners van nu te inspireren om zorg te verlenen met aandacht, waardigheid en wederzijds respect
 • Te werken aan de voortgang van de traditie van menslievende zorg door verhalen te vertellen over verleden, heden en toekomst

De looptijd van het project is 2014 – 2020. Het heeft inmiddels diverse prachtige producten opgeleverd, waaronder:

Deelnemende congregaties en ordes:

• Broeders van St. Joannes de Deo
• Zusters van de Heilige Juliana van Falconieri
• Zusters Franciscanessen van Heythuysen
• Orde der Camilianen
• Zusters van ‘de Voorzienigheid’
• Congregatie van de Heilige Geest
• Zusters Franciscanessen Alverna Aerdenhout
• Zusters Franciscanessen van Veghel
• Broeders van O.L.V. van Lourdes
• Zusters Franciscanessen van Charitas
• Zusters van Liefde in Tilburg
• Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph
• Zusters van Julie Postel

De commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf personen:
• Zuster Riet Hendriksen
• Pater Paul Schreur
• Broeder Theo van den Boer
• Broeder Antoon van der Steen
• Zuster Karin Bos

Contactgegevens

Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115
E info@relief.nl